Com triar un manòmetre

 

L´usuari haurà de tenir en compte una sèrie de condicionants a l´hora de seleccionar el tipus de manòmetre entre les recomanacions recollides en la norma EN837-2 destaquem les següents:

 

- Compatibilitat de materials en contacte amb el fliud a mesurar: És convenient comprovar la compatibilitat de materials en una taula. La majoria dels fluids de servei més comuns (aigua, aire, oli hidràulic) són compatibles amb es materials amb els quals estan fabricats els manòmetres estàndard (normalment llautó i aliatges de Cu-Be). Per fluids agresius es recomana la instal.lació de manòmetres totalment en acer inoxidable (sèrie MIN); per substàncies molt viscoses, pastoses, calentes, cristal.litzants o fluids amb sòlids en suspensió es recomana la instal.lació d´un separador de fluids entre el manòmetre i el procés amb la finalitat de protegir el manòmetre (veure apartat Separadors de fluids).

Una altra precaució a tenir en compte és l´ús de manòmetres en circuits d´oxigen; en aquest cas els manòmetres hauran de ser desengreixats per evitar riscos d´explosió.

 

- Temperatura del fluid: Els manòmetres amb òrgans interns d´aliatge Cu-Be (sèrie RN, MSC, MBA) són aptes per temperatures de servei entre 0°C i65°C. Per temperatures de servei de fins a 150°C serà necesari instal.lar un manòmetre completament en acer inoxidable (sèrie MIN). A partir d´aquesta temperatura és necessari distanciar el manòmetre del fluid, ja sigui intercalant un tub sifó, un refredador d´aletes o un tub capil.lar (veure Accessoris per a manòmetres). La deriva tèrmica és de ±0,4% per cada 10°C de desviació respecte a la temperatura de referència (20°C).

 

- Condicions ambientals: Un factor important a tenir en compte és conèixer el punt d´instal.lació de l´instrument. Per l´ús a la intempèrie serà necessari un manòmetre estanc (sèries glicerina - tot inox), mentre que per instal.lacions interiors qualsevol manòmetre amb un grau de protecció IP32 serà suficient.En les instal.lacions exteriors en regions fredes o instal.lacions sota zero es recomana instal.lar manòmetres sense glicerina. En entorns agressius o corrosius és recomanable la instal.lació de manòmetres amb carcassa en acer inoxidable (sèrie MBA i MIN).

 

- Condicions de treball: principals condicions de servei a evitar:

  • Vibracions: en aquest cas es recomana instal.lar un manòmetre amb bany de glicerina (sèrie MBA), el qual amorteix les vibracions i facilita la lectura, a més de reduir el desgast de les peces mòbils.
  • Pulsacions o cops d´ariet causats pel treball d´una bomba o d´un altre element. La millor solució és la combinació d´un manòmetre amb bany de glicerina juntament amb un amortidor de pressió (veure Accessoris de manòmetres) instal.lat entre la connexió a procés i el manòmetre o instrument de mesura, a fi de permetre una correcta lectura de la pressió mitjana, de protegir el manòmetre del desgast dels seus òrgans multiplicadors i reduir la fatiga de l´element sensible del mateix. En cas de ser insuficients aquestes mesures, recomanem també la instal.lació d´un mecanisme interior amortit en el manòmetre, i fins i tot intercalar un tub capil.lar a distància. Eviteu sempre les pujades brusques de pressió en la posada en funcionament. En cas de no ser evitables recomanem instal.leu una vàlvula d´agulla entre el procés i l´instrument, per una transmissió progressiva de la pressió a l´instrument. Aquesta és la principal causa d´avaria en els manòmetres, els quals presenten l´agulla desplaçada.
  • Sobrepressions: sempre que aquestes superin en 1,3 vegades el valor de final d´escala recomanem la instal.lació d´un limitador de pressió (veure acc. manòmetres), la pressió de tall del qual és regulable (generalment graduat al valor de final d´escala de l´instrument). També existeixen manòmetres amb un moviment especial (anomenat Heavy work) que poden suportar una sobrepressió de fins a 4 vegades el valor de final de escala.
  • Rang de treball: La pressió de servei normal del manòmetre haurà de trobar-se en el terç central de la escala del mateix, és a dir, entre el 35% iel 75% del valor de final d´escala.
  • Precisió requerida: Escollirem l´instrument en funció de la importància que tingui la lectura d´aquesta en la nostra aplicació. D´acord amb les normes internacionals UNE-EN 837-1, per definir les classes d´exactitud corresponents a manòmetres aplicarem la norma europea EN 472. Les classes d´exactitud corresponen a l´error màxim tolerat, expressat en tant per cent de l´interval de medició. Las classes d´exactitud són les següents: 0.1, 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 y 4.0 (veure taula adjunta). Per als manòmetres amb límit al zero, la classe d´exactitud cobrirà del 10 al 100% de l´escala. Per a manòmetres amb zero lliure, la classe d´exactitud cobrirà del 0 al 100% de la escala i el zero ha de servir de punt de control de l´exactitud.

 

EXEMPLE:

Manòmetre de rang d´escala 0-10 bar, classe d´exactitud 1.0. L´error màxim permès d´histeresi és de l´1.0% final d´escala. La diferència entre les mesures amb pressions decreixents i creixents no poden excedir en cap punt de la seva escala de 0,1 bar ( =1% de 10 bar).

 

 tabla-precision-manometros.gif