Manòmetres en Tones

 

Els manòmetres amb escala en Tones s´acostumen a utilitzar en premses hidràuliques i normalment vénen expressats directament en les unitats de Força (F), quilograms força o Tones, que aquesta exerceix.

Aquesta força és menor o major en funció de la superfície de l'èmbol o pistó que exerceix aquesta força. Contra més gran és el pistó (i lògicament més superfície té el seu pistó) més gran és la força exercida. És per això que no hi ha un manòmetre estàndard per a totes les premses, ja que cada fabricant de premses construeix segons els seus propis criteris.

Per poder fabricar un manòmetre en tones per a una premsa necessitarem doncs conèixer la força exercida (F) i la mida del pistó que exerceix aquesta força, és a dir, el diàmetre del pistó, per poder calcular la seva Superfície (S).Mitjançant la fórmula podrem conèixer la Pressió (P) exercida:

P (ressió) = F (orça) ÷ S (uperfície)

Per conèixer quina és aquesta superfície, en cas de no conèixer-la, es pot calcular en funció del diàmetre del pistó mitjançant la següent fórmula: S(uperficie) = π(pe) x r(adi) ²Vegem un exemple:

Ens indiquen que el diàmetre del pistó de la premsa és de 7 centímetres, i la força és de 40 Tones (o el que és el mateix, 40000 Kg força).

Llavors, utilitzant la fórmula per calcular la superfície S = π x r² : 3,1416 x (3,5) ² = 3,1416 x 12,25 = 38,48 cm².

Atès que la pressió és igual a Força dividit Superfície (P = F ÷ S), haurem doncs de dividir 40000 Kgf ÷ 38,48 cm² = 1.039,50 kg/cm².

Un cop coneguda la pressió, ja es pot procedir a ajustar el manòmetre amb escala 0-40 Ton, ajustant el manòmetre a 1.039,50 kg/cm².

 

A causa de la seva major robustesa, Abad Controls recomana els manòmetres totalment en acer inoxidable amb farcit de glicerina per a aquesta aplicació.