Separadors de fluids: què són y com funcionen

Els separadors de fluids o segells separadors estan destinats a aïllar l'element sensible d'un instrument de mesura de pressió (ja sigui un manòmetre, transmissor, pressòstat...) de certs fluids corrosius, viscosos o pastosos, a fi de no danyar-lo.

El principi de funcionament és el principi de Pascal: en ser el fluid transmissor incompressible, la pressió exercida pel fluid de procés és transmesa íntegrament primer sobre la membrana, aquesta sobre el líquid transmissor i aquest darrer finalment sobre l'element sensible de l'instrument.

El conjunt instrument-separador es sotmès a un procés pel qual tant l´element sensible de l´instrument com la cambra de transmissió del separador són perfectament omplerts de líquid transmissor i posteriorment segellats. Es per això que aquest conjunt és inseparable, ja que qualsevol pèrdua de líquid transmissor malmetria la membrana i, per tant, la pressió no seria correctament transmesa a l´element sensible de l´instrument.

La precisió dels instruments de mesura es veuran afectats un cop instal·lat el separador de fluids. Així doncs, caldrà sumar a la precisió de l'instrument connectat un ±0,5% del seu valor quan es tracti d'un muntatge directe, i d'un ±1% per muntatge amb tub capil·lar a distància.

  

< Factors a tenir en compte

Per escollir correctament el separador cal valorar el següent:

- Pressió de treball i pressió màxima, per escollir així el tipus de separador, les seves juntes i la superfície de la membrana

- Temperatura ambient i del fluid: tota variació de la temperatura ambient o del fluid de procés pot comportar una variació del volum del fluid transmissor, amb la consegüent influència sobre la pressió indicada. És per això que és important tenir en compte aquesta variable abans de fer comanda. Per a temperatures superiors a 90°C recomanem la instal.lació en el conjunt d´un tub capil.lar o bé d´un refredador d´aletes o torre de refrigeració, els qual s´intercala entre el separador i l´instrument.

- Naturalesa del fluid: Gasós, líquid, pastós, etc. Així com la seva composició química per, en funció de l'índex de corrosió d'aquest, poden escollir correctament els materials a utilitzar (acer inox, PVC, PP, PTFE...).

- Connexió a procés: Amb rosques GAS o NPT, mitjançant brides DIN o ASA, clamp, sanitàries...

  • Separadors de fluids AbCo