Servei calibració

Certificado de calibracion AbCo

 

Vista ràpida  

 •  - Traçables a patrons primaris internacionals, adients per complir amb els requisits de qualitat  ISO 9000.  
 •  - En cap cas es tracta d´un certificat oficial. Dirigiu-vos a Laboratoris Oficials acreditats a tal efecte. 
 •  - Cost unitari del certificat standard: 22€/net. (opcionalment amb càlcul d´incertesa: 36€).
 •  - Termini de lliurament aproximat: 1 setmana.
 •  - Extenem certificats tant de manòmetres AbCo com manòmetres del client. 

 

 

Calibratge

D´acord amb el vocabulari internacional de termes fonamentals i generals de metrologia (VIM), és aquell conjunt d´operacions per les quals s´estableix, en unes condicions especificades (vegeu Procediments de calibratge) la correspondència entre els valors indicats a l´instrument i els valors coneguts corresponents a una magnitud de mesura o patró, assegurant així la traçabilitat de les mesures a les corresponents unitats bàsiques del Sistema Internacional (SI) i procedint al seu ajust o expressant aquesta correspondència mitjançant unes taules o corbes de correcció.

Abad Controls, s.l., empresa certificada d´acord amb les normes ISO 9001:2000, emet certificats de calibratge per a instruments de pressió per precisions de 0.6, 1.0, 1.6 i 2.5 amb traçabilitat demostrable (opcionalment fins al patró primari nacional o internacional reconegut). En cap cas es tracta d´un certificat oficial; en aquest cas ens dirigirem a qualsevol de las entitats nacionals acreditades a tal efecte.

  

¿Per què calibrar?

L´envelliment dels components, els canvis de temperatura i l´estrés mecànic que suporten els equips deterioren a poc a poc les seves funcions. Quan això succeeix, els assajos i les mesures comencen a perdre confiança i es ressenten tant el disseny com la qualitat del producte. Aquesta realitat no pot ser eludida, però sí detectada i limitada, mitjançant el procés de calibratge.

El correcte calibratge dels equips proporciona la seguretat de que els productes o serveis que s´ofereixen reuneixen les especificacions requerides. Cada cop són més nombroses les raons que porten els fabricants a calibrar els seus equips de mesura, amb la finalitat de:

- Mantenir i verificar el bon funcionament dels equips.
- Respondre als requisits establerts en les normes de qualitat. Per exemple, el compliment amb els requisits d´acord amb les normes ISO9000).
- Garantir la fiabilitat i traçabilitat de les mesures.

El calibratge d´un instrument permet determinar la seva incertesa, valor fonamental dins d´un sistema de qualitat per agrupar els instruments en categories metrològiques per la seva posterior utilització. El resultat d´un calibratge és el que es recullen el certificat de calibratge.

 

 Traçabilitat

És la propietat d´un instrument de mesura que permet referir-lo als patrons de mesura apropiats, que generalment són patrons internacionals o nacionals, mijançant una cadena ininterrompuda de comparacions. D´acord amb les normes ISO 9000, tots els patrons que s´utilitzen en el calibratge d´instruments han de tenir traçabilitat amb patrons d´ordre superior (patrons primaris) pertanyents a un laboratori acreditat, és a dir, que al seu torn hagin estat calibrats amb un patró de més gran precisió per un organisme oficial. Aquests patrons primaris hauran d´anar acompanyats del seu certificat de calibratge, on constarà la font, la data de calibratge, la incertesa i les condicions sota les quals es van obtenir els resultats.

En el certificat quedarà reflectida la identificació única de l´equip, mitjançant una etiqueta a mode de TAG, el número de la qual es correspondrà al seu informe. Constarà també el tipus i número de sèrie del patró utilitzat, data de la confirmació metrològica, resultats del calibratge obtinguts, interval de confirmació metrològica asignat, identificació del procediment de confirmació metrològica utilitzat, límit establert d´error permisible, font de calibratge utilitzat per a aconseguir la traçabilitat, condicions ambientals relevants, limitacions d´ús, identificació de la(es) persona(es)que realitza(en) la confirmació metrològica i persona(es) responsable(s) d´assegurar l´exactitud de la informació enregistrada.

Els patrons utilitzats en aquests certificats són un mínim de 4 vegades millor per classe 0.25, arribant fins a 40 vegades millor en el cas de classe 2.5.

Saber-ne més:   www.enac.es   www.european-accreditation.org

 

Duració dels certificats

No existeix una regla general per determinar els intervals de confirmació metrològica. La confirmació freqüent és cara i obliga a retirar del servei els equips. Per tant, hem de considerar factors com l´amplitud i severitat d´ús, exactitud buscada en la mesura, cost associat a realitzar cada confirmació metrològica, etc. AbCo recomana un període de temps aproximat d´un any.

 

 

Tipus de certificats

1. Certificat de calibratge AbCo

S´empra el Procediment intern de Calibratge Nº 837-1.
Aquest certificat consta de dues planes. A la primera es detallen les característiques de l´instrument a calibrar així com les del patró emprat i la seva traçabilitat. A la segona es transcriuen les lectures obtingudes (1 cicle) tant en la pujada (valor creixent) como en la baixada (valor decrecixent), tot extraient d´aquesta el valor de correcció i els errors % span, que seran representades en una corba de calibratge.

2. Certificat de Calibratge i Incertesa AbCo

S´empra el Procediment de Calibratge P-002 editat pel Ministerio de Industria y Energía de España.
El citat certificat consta de tres planes. La primera es detallen les característiques de l´instrument a calibrar així com les del patró emprat i la seva traçabilitat. A la segona es transcriuen les lectures obtingudes (3 cicles) tant en la pujada (valor creixent) com en la baixada (valor decreixent), extraient de les mateixes la mitjana, el valor de correcció, la histèresi i els errors % span, que seran representats en una corba de calibrat. A la tercera s´expressen les desviacions típiques i les incerteses obtingudes, tot assignant a l´instrument la major d´elles.

 

 

Procediments de calibratge

PROCEDIMENT DE CALIBRATGE Nº 837-1

1. Introduirem l´instrument a calibrar dins de la sala on es durà a terme el procés de calibratge per tal de que adquireixi les condicions ambientals més properes possible a les de referència del patró a emprar. Aquesta sala està equipada per aconseguir les condicions ambientals idònies (temperatura, humitat, etc).

2. Connectarem l´instrument a calibrar i el patró, un a cada extrem del generador de pressió o depressió segons el rang:

Bomba pneumàtica de verificació per comparació, fluid aire sec i filtrat. Rangs des de 0 fins a 6 bar.
Balança hidràulica de verificació per comparació, fluid aigua destil.lada. Rangs des d´1 fins a 600 bar.
Balança hidràulica de verificació per comparació, fluid oli, Rangs des de 600 fins a 1600 bar.
Bomba de buit. Rangs de 0 fins a –1 bar

3. S´introdueixen les unitats de lectura a utilitzar (bar, kg/cm², psi...) en els transmissors electrònics patrons que utilitzarem per fer la verificació.

4. En el cas dels manòmetres estancs traurem el tap d'emplenar o el tap de seguretat si en porta, per tal d´igualar la pressió de l´interior del manòmetre i l'atmosfèrica, a fi d´evitar una possible pressió a l´interior del mateix que pogués falsejar la correcta lectura de l´instrument.

5. Generarem pressió o depressió, segons el cas, en el circuit de calibratge i portarem l´instrument fins al final de la seva escala un parell de vegades per “despertar” l´instrument, tot tornant a zero posteriorment.

6. Començarem el calibratge generant pressió o depressió, segons el cas, i prendrem quatre, cinc, sis o més lectures (equidistants) de pujada i altres tantes de baixada (1 cicle), segons classe i escala, per instruments de classes 0.6, 1.0, 1.6 i 2.5.

 

 

Conceptes 

 • Instrument:  Aparell de mesura de pressió o buit a calibrar.
 • Exactitud (classe): Desviació positiva o negativa d´un valor indicat respecte a un valor acceptat com a patró reconegut o valor ideal.
 • Patró: Instrument de mesura destinat a definir, realitzar, conservar o reproduir una unitat o un o més valors d´una magnitud amb la finalitat de transmetre´ls, per comparació, a altres instruments de mesura.
 • Correcció: Valor que, afegit algebraicament al resultat no corregit d´una medició, serveix per compensar un suposat error sistemàtic respecte al valor ideal.
 • C= Nominal patró – lectura instrument.
 • Span (amplitud: Diferència entre el valor superior i inferior del rang (camp de mesura
 •  Error % span: Quocient existent entre la diferència de la lectura de l´instrument i la del patró per l´span i multiplicat per 100.

  

              Lectura instrument – Nominal patró

E  =    -------------------------------------------------------------    x   100

                                      Span

 

 • Traçabilitat: És la propietat d´un instrument de mesura que permet referir-lo a patrons de mesura reconeguts internacionals o nacionals, a través d´una cadena ininterrompuda de comparacions.